Cảng đại diện nơi bốc/dỡ hàng

Peterson and Control Union cung cấp cho khách hàng của chúng tôi một số dịch vụ tại các cảng bốc và dỡ hàng. Chúng tôi sử dụng các kỹ năng chuyên môn về kiểm định và giám sát để hỗ trợ khách hàng trong việc đáp ứng các nghĩa vụ hoặc các quy định của hợp đồng.

Peterson and Control Union cung cấp cho khách hàng của chúng tôi một số dịch vụ tại các cảng bốc và dỡ hàng.

Chúng tôi kiểm định trực quan hàng hoá tại các kho lưu trữ, sà lan hay xe ô tô ray khi tàu đã đậu tại cảng hoặc bến tàu, để xác định bất kỳ sự thay đổi nào đối với hàng hoá và xác minh rằng các khoang tàu và hầm tàu sạch sẽ và phù hợp để bốc xếp hàng hóa dự kiến. Các chỉ số mớn nước ban đầu và cuối cùng được giám định viên hàng hải đã chỉ định đồng giám sát. Ngoài ra, chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các quy trình thám trắc đều được ghi lại hợp lệ và tất cả các phương pháp đo lường, thám trắc và tính toán được thực hiện đúng quy cách.

Chúng tôi kiểm định các thiết bị đầu cuối, bao gồm thiết bị pha trộn (trong trường hợp sử dụng), thiết bị tách từ, bộ phận sàng lọc và làm sạch, hệ thống lấy mẫu để xác minh rằng các thiết bị vẫn đang hoạt động đúng quy cách. Chúng tôi giám sát các hoạt động bốc xếp và lấy mẫu được thực hiện bởi các giám định viên được nhà cung cấp chỉ định và kiểm định trực quan tình trạng hàng hóa để chắc chắn rằng hàng hóa đáp ứng các yêu cầu trong hợp đồng và bảo vệ lợi ích của khách hàng.  

Chúng tôi giám sát kiểm định chất lượng của quá trình bốc xếp hàng và kiểm tra trực quan tình trạng của hàng hóa để bảo đảm ngăn chặn việc bốc xếp chất gây ô nhiễm và sự phù hợp chung đối với mục đích của khách hàng. Chúng tôi cũng giám sát công ty giám định được chỉ định bởi các nhà cung cấp hoặc nhà xuất khẩu thực hiện các hoạt động lấy mẫu có phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan (ISO/ASTM) về đảm bảo chất lượng hay không.

Theo yêu cầu, chúng tôi có thể thu thập, niêm phong, điều phối và/hoặc lưu trữ các mẫu phân chia của lô phụ hoặc các mẫu tổng hợp từ các giám định viên của nhà cung cấp sau khi bốc xếp hàng. Nếu được yêu cầu, chúng tôi cũng có thể phân tích cùng một mẫu và cấp giấy chứng nhận phân tích độc lập.  

Những dịch vụ bổ sung có thể được cung cấp bao gồm chuẩn bị mẫu có làm chứng và xác định độ ẩm tổng thể và kiểm định hàng hóa trước khi giao hàng.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy