Điều khoản & Điều kiện

Trừ khi có sự đồng ý rõ ràng khác của các bên bằng văn bản, các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ áp dụng cho các hoạt động của chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện chung này bao gồm một số quy định cụ thể để loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong một số trường hợp nhất định.

Điều kiện IFIA - Toàn cầu (Control Union )

Liên đoàn các Cơ quan Kiểm định Quốc tế – Điều khoản và điều kiện kinh doanh (1999) (Tiếng Anh) 

*Đối với dịch vụ kiểm định, các điều kiện bổ sung áp dụng theo ISO 17020: 2012
ISO 17020: 2012 bổ sung Control Union (Thông tin bảo mật)

Điều kiện VOKA - Bỉ (Control Union + Peterson)

Giám định viên và phòng thí nghiệm hàng hoá độc lập (tiếng Anh)

*Đối với dịch vụ kiểm định, các điều kiện bổ sung áp dụng theo ISO 17020: 2012
ISO 17020: 2012 bổ sung PLN Bỉ

Điều kiện FENEX - Toàn cầu (Peterson)

Giao nhận vận tải, hải quan, kiểm nghiệm, kiểm định, chứng nhận – FENEX (tiếng Anh)
Giao nhận vận tải, hải quan, kiểm nghiệm, kiểm định, chứng nhận – FENEX (tiếng Hà Lan)
Giao nhận vận tải, hải quan, kiểm nghiệm, kiểm định, chứng nhận – FENEX (tiếng Pháp)
Giao nhận vận tải, hải quan, kiểm nghiệm, kiểm định, chứng nhận – FENEX (tiếng Đức)

*Đối với dịch vụ kiểm định các điều kiện bổ sung áp dụng theo ISO 17020: 2012
ISO 17020: 2012 bổ sung Peterson (Thông tin bảo mật)

Các điều khoản và điều kiện này có thể được tham khảo và tải xuống bằng cách bấm vào đường dẫn.