Điều khoản & Điều kiện

Trừ khi có sự đồng ý rõ ràng khác của các bên bằng văn bản, các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ áp dụng cho các hoạt động của chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện chung này bao gồm một số quy định cụ thể để loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong một số trường hợp nhất định.

Điều kiện IFIA - Toàn thế giới (Control Union)

Hiệp hội Quốc tế Các cơ quan Kiểm định – Điều khoản và Điều kiện Kinh doanh (1999) (tiếng Anh)

*Đối với dịch vụ kiểm định điều kiện bổ sung áp dụng theo ISO 17020:2012
ISO 17020:2012 thêm Control Union (Thông tin Bảo mật)

Điều kiện VOKA - Bỉ (Control Union + Peterson)

Khảo sát Hàng hóa và Phòng thí nghiệm độc lập (tiếng Anh)

*Đối với dịch vụ kiểm định điều kiện bổ sung áp dụng theo ISO 17020:2012
ISO 17020:2012 thêm PLN Bỉ

Điều kiện FENEX - Toàn thế giới (Peterson)

Giao nhận vận tải, hải quan, thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận – FENEX (tiếng Anh)
Giao nhận vận tải, hải quan, thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận – FENEX (Hà Lan)
Giao nhận vận tải, hải quan, thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận – FENEX (Pháp)
Giao nhận vận tải, hải quan, thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận – FENEX (Đức)

*Đối với dịch vụ kiểm định điều kiện bổ sung áp dụng theo ISO 17020:2012
ISO 17020:2012 thêm Peterson (Thông tin Bảo mật)

Có thể tham khảo và tải về những điều khoản và điều kiện này bằng cách nhấp vào đường dẫn.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy