Vertegenwoordiging in laad-/loshavens

Peterson en Control Union bieden diverse diensten bij het laden en lossen in de haven. Met onze uitgebreide inspectie- en supervisie-expertise zorgen wij ervoor dat onze klanten al hun contractuele verplichtingen en alle wet- en regelgeving nakomen.

Peterson en Control Union bieden diverse diensten bij het laden en lossen in de haven.

Wij doen een visuele inspectie van goederen in magazijnen, laadruimen of wagons om eventuele wijzigingen in de lading vast te stellen en om na te gaan of het ruim en de luiken schoon zijn en geschikt voor ontvangst van de desbetreffende vracht. De voorlopige en definitieve resultaten worden samen met de aangestelde marine surveyor vastgelegd. Daarnaast zorgen wij ervoor dat peilingen, metingen en berekeningen correct worden uitgevoerd en vastgelegd.

Wij inspecteren terminalfaciliteiten, inclusief menginstallaties (indien van toepassing), magneetafscheiders, screening- en reinigingsinstallaties en bemonsteringssystemen om na te gaan of deze correct werken. We monitoren het laden en het nemen van monsters door de aangestelde controleurs en doen een visuele inspectie van de lading om na te gaan of deze voldoet aan de contractuele verplichtingen. Kortom, we doen alles om de belangen van onze klanten te beschermen. 

We monitoren de kwaliteitsinspectie van het laadproces en doen een visuele inspectie van de lading om te voorkomen dat er verontreinigende stoffen bij komen en om de algehele geschiktheid voor gebruik door de klant na te gaan. Verder monitoren wij of het controlebedrijf dat door de leveranciers of verladers is aangesteld zich bij het nemen van monsters houdt aan de van toepassing zijnde normen (ISO/ASTM) voor kwaliteitsborging.

Desgevraagd kunnen wij de monsters van de controleur van de leverancier verzamelen, verzegelen en verzenden en/of bewaren. Indien nodig kunnen wij diezelfde monsters ook analyseren en daarvan een onafhankelijk analysecertificaat afgeven.  

Overige diensten die wij kunnen aanbieden: de monsterneming voorbereiden in aanwezigheid van getuigen, bepaling van het totale vochtgehalte en pre-shipment-inspectie van de lading.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy